CHYBIK+KRISTOF
ASSOCIATED ARCHITECTS

Brno, Česká republika

autori súťažného návrhu
Ing. arch. Ondřej Chybík, Ing. arch. Michal Krištof, prof. Ing. Chybík, CSc.,
Ing. arch. Martin Křivánek, Ing. arch. Peter Chaban

hodnotenie poroty 
Hmotová schéma návrhu sa zakladá na urbanistickom rastri vychádzajúcom z geometrie existujúcej budovy prof. Dušana Kuzmu. Systém umožňuje flexibilný rozvoj celého územia kampusu počas všetkých fáz. Hlavnou kvalitou návrhu je umiestnenie doteraz neexistujúceho nového vstupu a na neho nadväzujúceho transparentného technologického centra, ktoré je priamym pokračovaním "nedokončeného" pôvodného projektu. Návrh vytvára príležitosť pre veľmi reprezentatívny hlavný vstup do kampusu VŠVU. Prepojenie medzi dielňami, existujúcou školou, pôvodnej a novej architektúry a dnešných pracovných procesov umeleckej akadémie 21. storočia je zásadným prínosom navrhovaného riešenia. Internát, ktorý je pavilónovo umiestnený na južnej strane územia, síce vytvára žiadaný urbanistický dialóg s okolitou obytnou štruktúrou, avšak neberie do úvahy územný plán zóny a obmedzenia súťaže.

34-1
34-2
34-3
34-4