otázky a odpovede

Otázky je možné pokladať prostredníctvom systému Eranet

Otázka č.1:
V zmysle súťažných podmienok o návrh Artcampusu VŠVU v Bratislave (bod 6.1) by som chcela overiť informáciu, že sa súťaže môže zúčastniť aj zahraničné (portugalské) architektonické šúdio. Vedúci štúdia je autorizovaný architekt pôsobiaci v Portugalsku. 

Odpoveď č.1:
Áno, môže.

Otázka č. 2:
Chcel by som sa spýtať, či je možné umiestniť navrhovanú stavbu aj na územie: plochy stabilizované s možnosťou intenzifikácie voľných parciel. Pretože iba samotné plochy rozvojové /nová zástavba/ sú podľa mňa nevhodné pre zadanie súťaže. 

Odpoveď č. 2:
Áno, navrhovaná zástavba môže byť umiestnená na plochách označených OV č.33, teda plochách určených na zastavanie: "plochy stabilizované s možnosťou intenzifikácie voľných parciel" (homogénna svetlozelená farba) a "plochy rozvojové /nová zástavba/" (tenká čierna šrafa na bielom pozadí).

Otázka č.3:
Máme uvažovať aj s rekonštrukciou existujúceho objektu? Poprípade je možné ho nejak upravovať = meniť? 

Odpoveď č.3:
Návrh rekonštrukcie hlavnej výučbovej budovy nie je predmetom aktuálnej súťaže.

Otázka č. 4:
Po prehliadke existujúcej budovy si myslím, že je potrebné zrekonštruovať všetky interiérové priestory, je v súťaži uvažované aj s ich rekonštrukciou? Ak nie, tak prečo? 

Odpoveď č. 4:
Návrh rekonštrukcie hlavnej výučbovej budovy nie je predmetom aktuálnej súťaže.

Otázka č. 5:
Ako súťažná pomôcka sa spomína sketch-up podklad existujúcej budovy a terénu. Tento však nevieme v súbore podkladov identifikovať. Kde by sa dal stiahnuť? 

Odpoveď č.5:
Vzhľadom na veľkosť súborov nebolo možné podklady "Art Campus - 04 - 3d model.skp" a "Art Campus - 08 - fotodokumentácia - photo documentation.rar" umiestniť na úložisko systému ERANET. Boli preto uložené na adresu https://www.dropbox.com/sh/e69plbi78te6ehb/AACxhK2VYc1o_GDB8YAB5yJ8a?dl=0 (skorigované 23. 11. 2018)
Takto to bolo odkomunikované prostredníctvom súboru "Informativny dokument sutazne podmienky.pdf", ktorý bol od vyhlásenia súťaže dostupný v systéme ERANET medzi ostatnými podkladmi k súťaži.

Otázka č. 6:
V kapitole o územnom pláne na strane 8 Zadania je explicitne s troma vykricnikmi oznámené, že nová výstavba sa môže navrhovať len na plochách určených pre novú zástavbu. V zmysle legendy vykresu UPN-Z je takouto plochou iba územie za hornou obslužnou komunikáciou (plochy rozvojové - nová zástavba). Vyplýva z toho, že celý požadovaný program sa ma realizovat v tomto území (medzi cestou a severovychodnou hranicou areálu. Podľa iného výkresu z UPN-Z (výkres 2-Z2 - komplexné urbanistické riešenie) je na vystavbu určené aj územie "tretieho bloku školy" na lúke pri juhovýchodnom štíte existujúcej budovy. Je možné jasne definovat, kde sa može výstavba navrhovať, resp. jasne vysvetliť tento rozpor?. 

Odpoveď č. 6:
V zmysle odpovede na súvisiacu otázku č.2: navrhovaná zástavba môže byť umiestnená na plochách označených OV č.33, teda plochách určených na zastavanie: "plochy stabilizované s možnosťou intenzifikácie voľných parciel" (homogénna svetlozelená farba) a "plochy rozvojové /nová zástavba/" (tenká čierna šrafa na bielom pozadí).

Otázka č. 7:
Nie je nám jasné, či môžme stavať aj na stabilizovaných plochách s možnosťou intenzifikácie voľných parciel.

Odpoveď č. 7:
V zmysle odpovede na súvisiacu otázku č.2: navrhovaná zástavba môže byť umiestnená na plochách označených OV č.33, teda plochách určených na zastavanie: "plochy stabilizované s možnosťou intenzifikácie voľných parciel" (homogénna svetlozelená farba) a "plochy rozvojové /nová zástavba/" (tenká čierna šrafa na bielom pozadí).

Otázka č. 8:
Máme tiež obavy, či 800-miestna aula nie je na pomery akadémie predimenzovaná. 

Odpoveď č. 8:
Požiadavka na kapacitu auly vychádza zo súčasného počtu študentov (cca 660) a pedagógov (cca 120) a je pokladaná za adekvátnu.

Otázka č. 9:
Bolo by možné medzi podklady doplniť predchádzajúce projekty spracovávajúce areál VŠVU?

Odpoveď č. 9:
Pred začatím prác na organizácii aktuálnej súťaže prebehla na relevantných fórach VŠVU diskusia ohľadom použitia návrhov, ktoré sa v minulosti zaoberali týmto územím. Tieto diskusie boli uzatvorené hlasovaním pedagogickej časti Akademickej obce VŠVU a študentskej časti Akademického senátu VŠVU s výsledkom, že súťaž bude vypísaná bez požiadaviek na dodržanie dovtedy vypracovaných urbanistických koncepcií. V tomto zmysle žiadne predchádzajúce návrhy riešenia územia nebudú vyhlasovateľom poskytnuté ako podklady pre prebiehajúcu súťaž.

Otázka č. 10:
Stále sa nevieme dostať k tomu sketch-up modelu a foto, na dropboxe nám vypisuje: "The folder ‘/_shared/2018 10 19 Art campus’ doesn’t exist." Neviete nám poradiť?

Odpoveď č. 10:
Použite, prosím, nový link: https://www.dropbox.com/sh/e69plbi78te6ehb/AACxhK2VYc1o_GDB8YAB5yJ8a?dl=0

Otázka č. 11:
Rád by som sa informoval ohľadom svahu pri drotárskej ceste. Na podkladoch je označený ako " rozšírenie vysokého porastu zelene- nezastavateľné plochy ". Na tieto plochy nie je možné navrhnúť parkovanie?

Odpoveď č. 11:
Na základe konzultácie so spracovateľom územného plánu zóny informujeme, že na nezastavateľných plochách možno v primeranej miere, maximálne do 30 % plochy, navrhnúť parkovanie, resp. parkovaciu garáž s vegetačnou strechou, pričom do Drotárskej cesty sa vytvorí alej a ostatná plocha sa vysadí vysokou zeleňou.

Otázka č. 12:
V podkladoch sa spomína "Hlavná výučbová budova je torzom modernistického monolitu pôvodného návrhu – jej tretí blok sa nepodarilo postaviť, rovnako aj ďalšie budovy a súčasti akademického kampusu." Ani tento projekt nepovažuje vypisovateľ za dôležité poskytnúť?

Odpoveď č. 12:
V zmysle odpovede č.9 - nie, lebo nijaký zo starších návrhov nie je určujúci pre nový návrh.

Otázka č. 13:
Je možné  na ploche medzi budovou VŠVÚ a Drotárskou cestou (nezastavateľné plochy – čierna hrubá šrafa na zelenom podklade) navrhnúť podzemné stavby,  plochy  pre statickú dopravu (parkoviská) a prístupové komunikácie, ktoré by boli súčasťou zelene?

Odpoveď č. 13:
V zmysle odpovede č. 11 - na základe konzultácie so spracovateľom územného plánu zóny informujeme, že na nezastavateľných plochách možno v primeranej miere, maximálne do 30 % plochy, navrhnúť parkovanie, resp. parkovaciu garáž s vegetačnou strechou, pričom do Drotárskej cesty sa vytvorí alej a ostatná plocha sa vysadí vysokou zeleňou.

Otázka č. 14:
Na plochách OV č.33 sa nachádzajú objekty. Je z hľadiska prevádzky areálu a jestvujúcich objektov potrebné niektoré z týchto objektov zachovať resp. ich technologické vybavenie v prípade ich odstránenia presunúť?

Odpoveď č. 14:
Objekty nachádzajúce sa v okolí hlavnej výučbovej budovy môžu byť odstránené.

Otázka č. 15:
Bolo by prosím možné podať podrobnejšie informácie o zásobovacích vozidlách potrebných pre prevádzku dielní? Ich veľkostné typy, približné počty a koľkokrát denne zásobovanie prebieha?

Odpoveď č. 15:
Do areálu štandardne jazdia vozidlá pre odvoz odpadu, pričom 2 až 3 krát do mesiaca prichádza aj vozidlo odvážajúce veľkokapacitný kontajner s objemom 5 alebo 10 metrov kubických. Zásobovanie materiálom (drevo, kov ...) bežne zabezpečujú nákladné vozidlá s dĺžkou korby do 7 metrov, s rôznou frekvenciou návštev, podľa potreby bežne 1 až 3 krát za 3 mesiace. Vo výnimočných situáciách (cca 1 krat za rok) sa stáva, že je nutné umožniť aj príjazd kamiónu s návesom (dovoz veľkého technologického zariadenia, materiálu nadštandardnej veľkosti), prípadne veľkých vozidiel používaných pri natáčaní.

Otázka č. 16:
Rátajú sa do zastavanosti aj podzemné podlažia nad ktorými je nezastavaná/spevnená/zelená plocha?

Odpoveď č. 16:
V zmysle definície "zastavanej plochy", ako je definovaná v bode 2.2.1 záväznej časti C Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, Zmeny a doplnky 2, je zastavanou plochou "plocha ortogonálneho priemetu vonkajšieho obvodu zvislých konštrukcií najrozsiahlejšej časti stavby vnímateľnej nad terénom do vodorovnej roviny".

Plocha nad podzemnými podlažiami bez nadzemnej časti budovy sa ráta do spevnených plôch, resp. plôch zelene podľa jej charakteru, s prihliadnutím na tabuľku zápočtov zelene, uvedenú v rovnakom bode územného plánu.

Otázka č. 17:
Ako si predstavujete prevádzku jedálne, je potrebná kuchyňa na prípravu všetkých jedál alebo len na ohrev?

Odpoveď č. 17:
Súčasťou prevádzky by mala byť kuchyňa na prípravu jedál.

Otázka č. 18:
V územnom pláne je výška nových objektov limitovaná na 4 nadzemné podlažia, táto výška v ňom ale nie je limitovaná v metroch. Viete mi povedať, či je nejaká max výška novopostavených objektov, resp. či ich výška môže presiahnuť stávajúcu budovu?

Odpoveď č. 18:
Z hľadiska územného plánu maximálna výška novopostavených objektov nie je limitovaná počtom metrov, výška novopostavených objektov môže presiahnuť existujúcu budovu.

Pri spracovaní návrhu však potrebné zohľadniť zámer výstavby na pozemkoch za severozápadnou hranicou riešeného územia, kde je navrhovaná zástavba samostatne stojacimi rodinnými domami, ako je načrtnuté vo výkrese komplexného urbanistického riešenia v Územnom pláne zóny Machnáč, Zmeny a doplnky rok 2005 (https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Str%C3%A1nky/Chcem%20vediet/UPNZ-Machn%C3%A1%C4%8D,%20ZaD%202005,%20Komplexn%C3%BD%20v%C3%BDkres.pdf).

Otázka č. 19:
Môžeme vychádzať z predpokladu, že sa niektoré priestory na 1.NP, ktoré súvisia s činnosťou novonavrhnutých centier, presťahujú do nového technologického pavilónu?

Odpoveď č. 19:
Áno.

Otázka č. 20:
Chcem sa spýtať, aké sú požiadavky na denné osvetlenie pre prevádzky v technickom pavilóne?

Odpoveď č. 20:
Dielne a iné pracoviská v technologickom pavilóne budú slúžiť pre celodenný dlhodobý pobyt študentov, pedagogických a nepedagogických pracovníkov, tomu by malo zodpovedať riešenie ich osvetlenia v rámci platných predpisov.

Otázka č. 21:
Vo výkrese "Výňatok z územného plánu zóny Machnáč - doplnky 2005" chýba v legende popisok pre šedú šrafúru. V prílohe nájdete pdf s vyznačením. Môžete, prosím, vysvetliť, čo táto šrafúra znamená?

Odpoveď č. 21:
Popis k tejto šrafúre nechýba, jedná sa o "Rozšírenie vysokého listnatého porastu zelene - nezastaviteľné plochy" v rámci skupiny "ostatné významné plochy a línie".

Otázka č. 22:
U stravovacího zařízení je uvedeno, že je požadováno 100 míst. Předpokládá se vydávání snídaní, obědů i večeří? Jaký maximální počet jídel denně má být vydán?

Odpoveď č. 22:
Áno, predpokladá sa výdaj raňajok, obedov aj večerí. Presný počet jedál nie je určený, predpokladá sa využívanie jedálne obyvateľmi internátu a čiastočne aj ďalšími študentmi a pedagógmi z ďalších zariadení kempusu. Je vítané, aby počet obslúžených návštevníkov v priebehu dňa mohol byť čo najväčší (ideálne v maxime 800 jedál za deň), pri zachovaní požadovanej kapacity 100 miest.

Otázka č. 23:
V dokumentaci stávajícího objektu jsou zakreslena 4 nadzemní podlaží. Má objekt také další podzemní podlaží, která nejsou v dokumentaci zakreslené? Pokud ano, pod jakou částí budovy?

Odpoveď č. 23:
Existujúca budova má podzemné podlažie pod juhozápadným traktom - teda tým traktom, ktorý smeruje do údolia. Nachádzajú sa tam priestory pre technické zariadenie budovy.

Otázka č. 24:
Je počet prezentačných panelov (4ks) záväzný, alebo je možné navýšiť ich počet, z dôvodu že sa všetko na pôvodné 4 panely nezmestí.

Odpoveď č. 24:
Počet panelov 4 je záväzný. V prípade, že vzhľadom na spôsob riešenia zadania nie je možné na 4 panely zmestiť všetok obsah v požadovaných mierkach, je možné pri zachovaní detailnosti pôdorysov a rezov ilustrujúcich návrh zariadení v 1. aj 2. etape zmenšiť ich veľkosť na výkrese do tej miery, aby sa zmestili.

Otázka č. 25:
Máme problémy vedieť s úplnou istotou, ktoré plochy sú adekvátne pre zastavanie, ktoré sú voliteľné a ktoré zakázané. Ocenili by sme nejaké objasnenie v súvislosti s plochami, ktoré sú adekvátne pre stavanie a teda pre umiestnenie návrhu na ne. V zmysle toho, aby to bolo objasnené najviac, ako je to možné, prikladáme jednoduchý diagram s troma hlavnými zónami (A, B, C) ktoré sme zvážili v rámci riešeného územia. (Prosím, pozrite si prílohu). Poskytnete nám odozvu ohľadom možnosti každej z týchto plôch pre zastavanie alebo zákaz?

Odpoveď č. 25:
Plocha A: na tejto ploche nie je možné stavať, s výnimkou, ktorá bola vyjadrená v odpovedi č. 11: Na základe konzultácie so spracovateľom územného plánu zóny informujeme, že na nezastavateľných plochách možno v primeranej miere, maximálne do 30 % plochy, navrhnúť parkovanie, resp. parkovaciu garáž s vegetačnou strechou, pričom do Drotárskej cesty sa vytvorí alej a ostatná plocha sa vysadí vysokou zeleňou.
Plocha B: možno stavať.
Plocha C: možno stavať.

otazka-c-25-diagram—question-no-25-diagram

Otázka č. 26:
Zadanie navrhuje všeobecný charakter ubytovacieho zariadenia na strane 10:
Ubytovaco-stravovacie zariadenie (realizácia plánovaná v prvej etape) podrobné požiadavky pre časť internát:
– kapacita: 210 študentov
– bunky zložené z dvoch dvojlôžkových izieb
– každá bunka má vlastnú toaletu a kúpeľňu
V tomto zmysle by sme chceli vedieť, že keď odkazujete na tieto ubytovacie bunky, majú byť jednou z dvoch nasledujúcich možností:
A – Dve jednolôžkové miestnosti, ktoré zdieľajú toaletu a kúpeľňu - kapacita bunky = 2 študenti
B – Dve dvojlôžkové miestnosti, ktoré zdieľajú toaletu a kúpeľňu - kapacita bunky = 4 študenti?

Odpoveď č. 26:
V zadaní sa požaduje B - bunka zložená z dvoch dvojlôžkových miestností, ktoré zdieľajú spoločnú toaletu a kúpeľňu, s kapacitou bunky 4 študenti.

Otázka č. 27:
Berúc do úvahy využitie knižnice, odhliadnuc od definovania kvantity kníh v zadaní, chceli by sme vedieť, či máte viac informácií ohľadom toho, ako budú knihy manažované. V zmysle priestoru a všeobecnej potrebnej plochy cítime, že to veľmi variuje, ak vezmeme do úvahy uskladnenie v depozite s nejakou metódou extrakcie alebo budú knihy voľne prístupné pre každého užívateľa Art Campusu. Chceli by sme vedieť, či tieto záležitosti závisia od návrhu alebo či máme sledovať špecifický smer?

Odpoveď č. 27:
Knižnica je zamýšľaná pre realizáciu až výhľadovo. Riešenie dotazovaných tém je v tejto fáze na uvážení spracovateľa návrhu.

Otázka č. 28:
Máme nejaké otázky ohľadom požiadaviek na voľnočasové zóny. Je zamýšľaný nejaký špecifický charakter, s ktorým by sme mali uvažovať? Ako, napríklad, vytvorenie aj exteriérových aj nezastavaných priestorov? Alebo je to na nás a našom návrhu?

Odpoveď č. 28:
Na charakter voľnočasových zón neexistuje striktná požiadavka, konkrétne riešenie sa ponecháva na súťažiacich.

Otázka č. 29:
Na aký počet študentov a pedagógov máme dimenzovať hygienické zariadenia v technologickom pavilóne?

Odpoveď č. 29:
V existujúcej budove v súčasnosti študuje 462 študentov a pracuje 105 zamestnancov. Predpokladá sa, že časť z nich presunie do technologického pavilónu. Presný počet ľudí, ktorí sa budú denne pohybovať v technologickom pavilóne, bude v závislosti od množstva práce počas priebehu akademického roka veľmi rôzny. Predpokladá sa, že v obdobiach maximálneho vyťaženia to bude do 250 ľudí – spolu študentov aj zamestnancov.

Otázka č. 30:
V dokumente Art Campus 06 (Art campus - 06 - vynatok z uzemneho planu zony - extract from ground plan of the zone) je spomenuté, že medzi "neprípustný spôsob zástavby" je: "provizórne a dočasné objekty, združovanie sekcií, nepriehľadné oplotenie. Mohli by ste, prosím, špecifikovať, čo je myslené "združovaním sekcií"?

Odpoveď č. 30:
Jedná sa o spôsob zástavby územia, ktorý je vo vzťahu k predmetu aktuálnej súťaže nepodstatný. Pri spracovaní návrhu nie je nutné túto požiadavku z územného plánu nijakým spôsobom zohľadňovať.

Otázka č. 31:
Je povolené prezentovať realistické rendre na paneloch, na ilustrovanie konceptu návrhu?

Odpoveď č. 31:
Áno.

Otázka č. 32:
V dokumente "Súťažné podmienky pre verejnú anonymnú jednokolovú architektonicko - urbanistickú súťaž návrhov Art Campus Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, 2018" v bode 9.2 "Doručenie druhej časti návrhu" sú zahraničné kancelárie požiadané o uvedenie adresy organizácie ekvivalentnej Slovenskej komore architektov. Prečo je to tak? Je tiež možné uviesť iba adresu Slovenskej komory architektov alebo adresu Vyhlasovateľa?

Odpoveď č. 32:
Účelom tohto bodu je to, aby bola zachovaná anonymita obálky s dokumentmi pri zasielaní a preberaní. Zahraničné kancelárie môžu ako adresu odosielateľa uviesť aj adresu Slovenskej komory architektov.

Otázka č. 33:
Potrebovali by sme vedieť vedieť, či kino v technologickom pavilóne má byť kinom v pravom slova zmysle, so všetkými náležitosťami a predpísaným tvarom hladiska.

Odpoveď č. 33:
Kinosála, ktorá je požadovaná v rámci "Výučbového a prezentačného centra" v technologickom pavilóne nemusí spĺňať všetky náležitosti a predpísaný tvar hľadiska,  ako keby bola kinom v pravom zmysle slova.

Otázka č. 34:
V otázke č. 23 je zvýraznená prítomnosť podzemného podlažia. Je možné získať viac informácií, napríklad pôdorys, rez, presnú pozíciu?

Odpoveď č. 34:
Vyhlasovateľ poskytuje nový podklad popisujúci toto podzemné podlažie: "Art campus – 11 – podzemne podlazie a aktualizovany rez – underground floor and section actualisation.dwg".

Otázka č. 35:
Prosíme upresniť miestnosti na str. 17 – Zadanie:
– Učebne a prednáškové miestnosti – 2 učebne (pre cca. 25 študentov) - Každá z učební má mať kapacitu 25 študentov, alebo je to spolu?
– Katedra teórie a dejín umenia – 6 učební (pre 25 študentov) - Každá z učební má mať kapacitu 25 študentov, alebo je to spolu?
– 2 prednáškové miestnosti (pre cca. 120 študentov) Každá pre 120 študentov?
– Akademická knižnica – Prosíme definovať „komunikačné centrum pre cca. 30 študentov“

Odpoveď č. 35:
Učebne a prednáškové miestnosti – 2 učebne, z ktorých každá bude mať kapacitu cca 25 študentov.
Katedra teórie a dejín umenia – 6 učební, z ktorých každá bude mať kapacitu 25 študentov.
2 prednáškové miestnosti, z ktorých každá bude mať kapacitu cca 120 študentov.
Komunikačné centrum v akademickej knižnici pre cca 30 študentov – jedná sa o priestor v rámci akademickej knižnice, v rámci ktorého je možné zhovárať sa nahlas.

Otázka č. 36:
Je aula (výučbovo-prednáškový pavilón) uvažovaná ako veľké auditórium (fixné sedadlá v sklone) alebo ako veľká plochá hala, ktorá môže byť zariadená viacerými spôsobmi (stoly, sedadlá, prázdna)?

Odpoveď č. 36:
Aula bude primárne slúžiť pre konanie sa prednášok, akademických ceremoniálov či iných školských akcií (zhromaždenia akademickej obce, atď.) a sekundárne pre kultúrne a ďalšie spoločenské podujatia. Konkrétne riešenie v zmysle otázky je na uvážení súťažiacich.

Otázka č. 37:
Je možné stavbou zasáhnout do stávající komunikace (silnici na pozemku, která krouží kolem stávající budovy), respektive změnit  profil/trasu této komunikace?

Odpoveď č. 37:
Áno, je to možné, ale zároveň je vítané, aby návrh rátal s nejakou formou komunikácie v areáli tak, aby bolo naďalej možné zásobovanie prevádzok vozidlami tak, ako bolo bližšie špecifikované v odpovedi č. 15.

Otázka č. 38:
Máme otázku ohľadom dvoch existujúcich budov v zastavanej časti areálu, severne od hlavnej budovy. Je možné prestavať alebo integrovať ich v novej budove? Ak je to možné, môžete, prosím, vysvetliť, akú majú tieto dve budovy funkciu?

Odpoveď č. 38:
V zmysle odpovede na súvisiacu otázku č. 14 - tieto objekty môžu byť odstránené. Ich funkcia je skladová a doplnková, pri splnení ostatných požiadaviek zadanie nie je nutné ich funkcie zohľadňovať naviac.

Otázka č. 39:
Musí mať internát kontrolovaný vstup (vrátnik), alebo zadávateľ nemá preferencie?

Odpoveď č. 39:
Vyhlasovateľ ponecháva riešenie na súťažiacich - ak bude riešenie rátať s iným spôsobom kontroly vstupu, ako s centralizovanou vrátnicou, bude akceptované.

Otázka č. 40:
Požadovaný prázdny rámček (30 x 30 mm) na paneloch s návrhom, má byť vyznačený (viditeľný s linkou na obvode) alebo postačuje ponechať nejaké prázdne miesto na formáte panelu?

Odpoveď č. 40:
Je preferovaný štvorček s vonkajšou linkou a prázdnou plochou vo vnútri.

Otázka č. 41:
Mam otazku ohladne dokumentov. Je potrebne ich aj opeciatkovat, alebo staci len podpisat opravnenou osobou(autorizovanym architektom)?

Odpoveď č. 41:
Dokumenty nie je potrebné opečiatkovať autorizačnou pečiatkou, ale upozorňujeme na to, že podpisy na dokument podľa prílohy č. 3 musia byť úradne overené.

Otázka č. 42:
SP 6.2. – Spominaju sa tu dva sposoby preukazania splnenia podmienok, rozumieme tomu spravne, ze staci splnit LEN JEDEN Z NICH do zacatia rok. konania?

Odpoveď č. 42:
Áno, ako je uvedené v Súťažných podmienkach, stačí splniť jeden z uvedených spôsobov.

Otázka č. 43:
Ako je casovo definovane "zacatie rokovacieho konania"? Je to okamih vyzvania na rokovanie vyhlasovatelom sutaze alebo je to az datum prveho rokovania?

Odpoveď č. 43:
Priame rokovacie konanie začína dátumom odoslania oznámenia o začatí.

Otázka č. 44:
SP 6.2.  - Vyziadanie dokladov podla (ii) standardne trva 30dni, podobne dokladu podla (ii). Pripadna vyzva na rokovacie konanie v pripade vyhry bude bude tolerovat takyto casovy odstup? Kedze bez tychto dokladov nie je mozne pristupit k zacatiu priameho rokovacieho konania.

Odpoveď č. 44:
Áno, Vyhlasovateľ bude rátať s dostatočnými lehotami od momentu, kedy výsledok súťaže návrhov nadobudne právoplatnosť, až po začatie priameho rokovacieho konania tak, aby víťaz súťaže mal objektívne dostatok času na to, aby splnil podmienky, ktoré sú od neho požadované. Vyhlasovateľ zdôrazňuje, že má záujem zadať zákazku víťaznému účastníkovi.

Otázka č. 45:
SP 6.5. - Priloha c. 3 (Dohoda o splneni podmienok) sa odovzdava 3x ako original s uradne overenymi podpismi (notar), spravne?

Odpoveď č. 45:
Áno.

Otázka č. 46:
SP 8.2. - Rozumieme spravne, ze panely s navrhom sa odovzdavaju LEN DIGITALNE?

Odpoveď č. 46:
Áno. Tlač panelov s návrhmi zabezpečí vyhlasovateľ na vlastné náklady.

Otázka č. 47:
SP 9.1. - Prosim o vysvetlenie casti: 
Ak ide o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, tieto sa v elektronickej podobe predkladajú s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky.
Predpokladame, ze ide o dokument "ucastnik.pdf", znamena to ze annex 1+2+3 bude v digitalnej forme len s vypisanymi udajmi ale bez podpisania a peciatky? Znamena to, ze annex 3 bude oskenovany este pred overenim notarom? Aky ma vyznam ich taketo nepotvrdene odovzdavat?

Odpoveď č. 47:
Áno. Digitálne odovzdané skeny týchto dokumentov budú uložené pre archiváciu.

Otázka č. 48:
ANNEX 3, 1.2.
Ucastnik sa zavazuje, ze v pripade vyhry najneskor od okamihu VYZVANIA NA ROKOVANIE bude vediet preukazat splnenie podmienok (DU, SP, ORSR atd). Vyziadanie tychto dokladov od verejnych institucii standardne trva 30dni, ako je osetrene, ze vyherca bude vyhlasovatelom vyzvany az po uplynuti takejto dlhej doby? V opacnom pripade vyherca zaplati pokutu 45 000 €, kedze nema vplyv na to, kedy ho vyhlasovatel vyzve. Rozumieme tomu spravne, ze z dovodu vlastnej ochrany je vhodne si zaobstarat potvrdenia v podstate okamzite, kedze predpokladany termin oznamenia vysledkov je 6.2.2019 a vypisovatel teoreticky moze vyzvat vyhercu na rokovanie okamzite a vyherca nebude mat dostatocny casovy priestor na ich ziskanie?

Odpoveď č. 48:
V zmysle odpovede na otázku č. 44: Vyhlasovateľ bude rátať s dostatočnými lehotami od momentu, kedy výsledok súťaže návrhov nadobudne právoplatnosť, až po začatie priameho rokovacieho konania tak, aby víťaz súťaže mal objektívne dostatok času na to, aby splnil podmienky, ktoré sú od neho požadované. Vyhlasovateľ zdôrazňuje, že má záujem zadať zákazku víťaznému účastníkovi.

Otázka č. 49:
Sklad dreva a pilin, ktore su v sucastnosti situovane  mimo budovy skoly, su obsiahnute v zadanom programe, ci v pripade ich odstranenia ich je potrebne pridat?

Odpoveď č. 49:
V zmysle odpovede č. 38 - tieto objekty môžu byť odstránené. Ich funkcia je skladová a doplnková, pri splnení ostatných požiadaviek zadanie nie je nutné ich funkcie zohľadňovať naviac, ani nič ďalšie pridávať.

Otázka č. 50:
Rada by som sa v nádväznosti na možnú úpravu územného plánu spýtala (na ploche "rozšírenie vysokého porastu zelene - nezastavateľné plochy"), či je možné uvažovať aj s inou funkciou, než parkovaním? S podmienkami zachovania 30% výmery, zelenej strechy a pod.

Odpoveď č. 50:
Pre účely tejto súťaže je nutné dodržanie v súčasnosti platného územného plánu a usmernenie, ktoré bolo poskytnuté po konzultácii so spracovateľom územného plánu zóny v odpovedi č. 13. V zmysle tohoto nie je možné na ploche "rozšírenie vysokého porastu zelene – nezastaviteľné plochy" uvažovať s inou funkciou zástavby.

Otázka č. 51:
Ďalej k technologickému pavilónu by som sa rada spýtala k podmienke možného príjazdu nákladným autom k skladom jednotlivých centier - musí mať každý sklad samostatný a priamy prístup autom, alebo stačí jeden spoločný do spoločnej prejazdnej chodby, kde sa už tovar rozdistribuuje?

Odpoveď č. 51:
Obidve menované riešenia sú prípustné.

Otázka č. 52:
Vychádzame z predpokladu, že návrh zmluvy o dielo (bod 15 súťažných podmienok), ako aj zoznam bodov podľa článku 15 s.p. sú čisto informatívneho charakteru a teda zmluva sa nikde neprikladá vyplnená.  Je tomu tak?

Odpoveď č. 52:
Návrh zmluvy o dielo sa v tejto súťaži návrhov nepredkladá.

Otázka č. 53:
Ako účastník z SK vypĺňame iba slovenskú verziu dokumentov podľa bodu 8.3.i (prílohy 1., 2., 3). Je tomu tak?

Odpoveď č. 53:
Áno.

Otázka č. 54:
Strana 9. Súťažných podmienok, bod 9.1. – prvá časť návrhu sa neoznačuje. Prosíme vysvetliť?

Odpoveď č. 54:
Myslí sa tým to, že prázdne štvorčeky vpravo hore na paneloch budú pri odovzdaní prázdne.

Otázka č. 55:
Prosíme o info, či  v prípade chybného súboru dostaneme informáciu o jeho chybnosti (s možnosťou opravy)?

Odpoveď č. 55:
Návrh, ktorý účastníci nahrajú do systému Eranet nie je možné v súlade so zákonom u nás zobraziť skôr, než uplynie lehota na predkladanie návrhov. Nevieme preto skontrolovať, či je dokument funkčný. Je však možné, aby uchádzač po tom, ako nahral svoj návrh do systému Eranet v prípade svojich pochybností o jeho funkčnosti, návrh stiahol a opätovne zaslal do konca lehoty na predkladanie návrhov.

Otázka č. 56:
V Prilohe 3, II. 2.5 sa zaväzuje fyzicka osoba za rucenie za záväzky pravnickej osoby v suvislosti so zaplatenim zmluvnej pokuty 45tis €. V nasom pripade ucastnikom sutaze je pravnicka osoba, je pre nas POVINNE vypisat tuto cast? Bude sa to povazovat za nesplnenie podmienok a vylucenie zo sutaze, v pripade ze toto nevypiseme?

Odpoveď č. 56:
V bode 6.5 Súťažných podmienok je uvedené, že "účasť v súťaži je podmienená predložením riadne doplnenej a zo strany účastníka podpísanej Dohody o splnení podmienok podľa prílohy č. 3 účastníkom súťaže.". V zmysle tohoto je nutné, aby bola Dohoda o splnení podmienok (príloha č. 3) vyplnená celá. Nedodržanie tejto požiadavky by bolo posudzované ako nesplnenie záväznej požiadavky a ako je definované v bode 17.2., návrh by musel byť vylúčený z posudzovania.

Otázka č. 57:
Cast 1 - Podmienky ucasti
– V tejto casti nie je nutne prikladat k datumu odovzdania 21.1 ziadny dokument, spravne?
– Ani JED, ani  Vypis z ORSR, ani potvrdenie o zapisani do Zoznamu hosp. subjektov vedeneho UVO, spravne?

Odpoveď č. 57:
Ohľadom potvrdenia splnenia podmienok účasti v tejto súťaži návrhov je nutné predložiť iba dokumenty menované v bode 8.3. Jednotný európsky dokument, výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky, potvrdenie o zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov sa medzi týmito dokumentami nenachádzajú a v tejto súťaži návrhov sa nepredkladajú.

Otázka č. 58:
Cast 2 – Poziadavky na ponuku
– V tejto casti ucastnik nacitava dve veci: panel.pdf a ucastnik.pdf, spravne?

Odpoveď č. 58:
Áno.

Otázka č. 59:
Cast 3 – Navrh na plnenie kriterii
– V tejto casti sa priklada k datumu odovzdania 21.1 len excelovy subor 10 bilancie, spravne?

Odpoveď č. 59:
Jednoduchý výkaz plošných a priestorových bilancií by mal byť súčasťou panelov s návrhom, ako je definované v bode 8.2 Súťažných podmienok. Výkaz sa nepredkladá ako osobitný súbor.

Otázka č. 60:
V zmysle bodu 7.3 Komunikácia a jazyk návrhu, je treba vyhotoviť návrh dvojjazyčne - znamená to teda, že aj text (cca 3 normostrany), ktorý je súčasťou prezentačných panelov, má byť uvedený v oboch jazykoch (slovenský, anglický)?

Odpoveď č. 60:
Áno.

Otázka č. 61:
Anex 2: v pripade zahranicneho autora (zivnostnika) ake udaje sa vyplnaju?
identifikačné číslo: …………………………………ICO/DIC?
registrujúci orgán: …………………………………napr. danovy urad?
registrácia v (oddiel, vložka, číslo registra): ……………?
štatutárny orgán (členovia štatutárneho orgánu, ak je tvorený viacerými osobami): 
v pripade zivnostnika neexistuje statutarny organ-resp. len sam zivnostnik?

Odpoveď č. 61:
Zahraničný účastník by mal vyplniť všetky údaje, ktoré majú z pohľadu povahy jeho podnikania zmysel. Teda:
– identifikačné číslo (IČO),
– registrujúci orgán (živnostenský úrad, prípadne iný úrad, ktorým je registrované jeho podnikanie),
– registrácia - spôsob a číslo jeho registrácie, ak existuje takýto údaj odlišný od jeho IČO.
V prípade živnostníka sa štatutárny orgán nevypĺňa, keďže je ním sám živnostník.
Vyhlasovateľ upozorňuje, že v prípade výhry v tejto súťaži návrhov, bude priame rokovacie konanie vedené s rovnakým účastníkom.

Otázka č. 62:
Jednotny EU formular:
je medzi prilohami no nefiguruje v bode 8.3. mozem tomu rozumiet tak ze ho netreba odovzdat?

Odpoveď č. 62:
Jednotný európsky dokument sa v tejto súťaži návrhov neodovzdáva.

Otázka č. 63:
Plosna bilancia:
plosna bilancia sa podla bodu 8.2  vklada na samotne prezentacne panely a neodovzdava sa ako samostatny subor. rozumiem tomu spravne?

Odpoveď č. 63:
Áno.

Otázka č. 64:
Mám dotaz ohledně soutěžních podminek, konkrétně Prilohy c.3 (vzor dokumentu podľa bodu 6.5. Súťažných podmienok). Může být příloha (Dohoda o splnení podmienok) ověřená notářem v České Republice nebo Českou Poštou?

Odpoveď č. 64:
Áno.

Otázka č. 65:
Mame otazku ohladne pozadovanych atelierov v ramci vyucboveho pavilonu. V zadani je uvedene ze pre Katedru malby a inych medii su pozadovane 4 ateliery (pre cca 25 študentov v 2-4. ročníku I. stupňa štúdia + cca 15 študentov II. st.š. + cca 5 študentov III. st.š.), je toto myslene tak ze kazdy atelier ma mat kapacitu 45 studentov cize sa navrhuju 4 ateliery po 45 studentov alebo je to chapane ako 2 ateliery pre 25 studentov, potom jeden pre 15 studentov a 1 atelier pre 5 studentov? Ten isty princip potom plati aj pri katedre architektonickej tvorby, pozaduju sa 4 ateliery kazdy pre 65 studentov alebo sa pozaduju 2 ateliery pre 35 studentov, 1 pre 20 studentov a 1 pre 10 studentov. Dakujeme za odpoved.

Odpoveď č. 65:
Spomínané 4 ateliéry Katedry maľby a iných médií majú slúžiť pre spolu 45 študentov. Spomínané 4 ateliéry Katedry architektonickej tvorby majú slúžiť pre spolu 65 študentov.

Otázka č. 66:
6.1 Podmienky účasti týkajúce sa odbornej spôsobilosti, 6.2 Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, 6.4 Podmienka účasti týkajúca sa registrácie partnera verejného sektora. Ďalej v "6.5 Dohoda o splnení podmienok" sa uvádza:
"Vyhlasovateľ upozorňuje účastníkov, že v prípade, ak sa po vyhodnotení návrhov ukáže, že víťaz súťaže počas trvania súťaže čo i len čiastočne alebo dočasne nespĺňal podmienky podľa bodu 6.1 alebo podmienky podľa bodu 6.3, alebo že víťaz súťaže pri začatí priameho rokovacieho konania nespĺňa čo i len čiastočne podmienky podľa bodov 6.1, 6.2 alebo 6.4 týchto Súťažných podmienok, vyhlasovateľ nebude môcť víťazovi zadať zákazku a nebude ju môcť zadať ani inému účastníkovi, nakoľko to ZVO neumožňuje. To znamená, že v takomto prípade bude celé úsilie, ktoré vyhlasovateľ vynaložil na realizáciu súťaže, vrátane investovaných finančných prostriedkov z verejných zdrojov, zmarené. Vzhľadom k tejto rizikovosti pre vyhlasovateľa, účasť v súťaži je podmienená predložením riadne doplnenej a zo strany účastníka podpísanej Dohody o splnení podmienok podľa prílohy č. 3 účastníkom súťaže. Pravosť všetkých podpisov účastníka a ručiteľov na Dohode o splnení podmienok musí byť úradne overená. Dohodu o splnení podmienok predloží účastník v troch originálnych vyhotoveniach. "

Okrem toho, v prílohe č. 3, zmluvná pokuta 45,000 € je definovaná pre prípad:
"2.1.1 sa ukáže jeho vyhlásenie podľa bodu 1.1 čo i len v časti ako nepravdivé; alebo 2.1.2 poruší čo i len v časti svoj záväzok podľa bodu 1.2."

Vo vzťahu k všetkému tomuto v Súťažných podmienkach a k naplneniu všetkého, rád by som si overil, že spĺňam a napĺňam všetky z nich:
Som registrovaný architekt v Španielsku v COAM (oficiálna komora architektov v Madride). Tiež som registrovaný ako fyzická osoba ako nezávislý profesionál v Španielsku pre profesionálny výkon povolania architekta a súvisiacich ekonomických služieb,
Keďže pokuta definovaná v Prílohe č. 3 je celkom vysoká, rád by som sa uistil, že tieto podmienky, ktoré mám, korešpondujú s tými ktoré sú definované v zákone č. 343/2015 Z.z. zákona o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO), v jeho paragrafoch 32 a 39. A tiež v paragrafe 4 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov (ďale len ZAA) alebo autorizácii Slovenskej komory stavebných inžinierov podľa paragrafu 5.
Tiež naplnenie podmienky vstupu do registra partnerov verejného sektora na základe članku 11 ZVO.

Môžete mi, prosím, poskytnúť potvrdenie?

Odpoveď č. 66:
Na základe toho, čo bolo uvedené ("registrácia v COAM, registrácia ako fyzická osoba ako nezávislý profesionál v Španielsku pre profesionálny výkon povolania architekta a súvisiacich ekonomických služieb") sme kontaktovali pracovníčku Slovenskej komory architektov (ďalej len SKA) s prosbou o poskytnutie potvrdenia. Tá nám vysvetlila, že iba na základe týchto údajov nie je možné jednoznačne potvrdiť, či sú tým naplnené podmienky účasti týkajúce sa odbornej spôsobilosti (oprávnenie poskytovať služby podľa §4 alebo §5 ZAA). Pre rýchle osobné preverenie je možné kontaktovať priamo Oľgu Mihálikovú (mihalikova@komarch.sk, 0911 443 414, 02/544 312 54), ktorá sa v rámci SKA zaoberá agendou problematiky uznávania vzdelania, skúšok a kvalifikácií. Ako podklad pre overenie je nutné poskytnúť jej informácie o nadobudnutom vzdelaní a členstve v profesnej organizácii.

Uznanie odbornej spôsobilosti vedie k naplneniu podmienok pre účasť podľa bodu 6.1 Súťažných podmienok, avšak nie je automatickým predpokladom pre naplnenie podmienok podľa bodov 6.2 a 6.4.. Informujeme súťažiacich, že podmienky pre splnenie bodov 6.2 a 6.4 sú podrobnejšie rozpísané v 1. kapitole Dohody o splnení podmienok (Príloha č. 3, najmä bod 1.2.2).

Otázka č. 67:
Ďalej, ako je vyššie uvedené, zákon č. 343/2015 a zákon č. 138/1992 neboli poskytnuté a zdá sa, že sú rozhodujúco určujúce pre zmluvnú pokutu. Naozaj by som ocenil mať ich anglickú verziu pred podpisom a podaním Prílohy č. 3.

Odpoveď č. 67:
Vyhlasovateľ nedisponuje anglickými prekladmi týchto zákonov a ani nie je v rámci jeho možností zabezpečiť ich preklady. Pre pomoc ale uvádza, že:
– splnenie požiadaviek podľa zákona 138/1992 súvisí s bodom 6.1 Súťažných podmienok a ich splnenie je možné overiť prostredníctvom komunikácie so Slovenskou komorou architektov, ako bolo odporučené v odpovedi č. 66.
– splnenie požiadaviek podľa zákona 343/2015 súvisí s bodom 6.2 a 6.4 Súťažných podmienok, podrobnejšie sú požiadavky vypísané v 1. kapitole Dohody o splnení podmienok (Príloha č. 3).
Dovoľujeme si Vám odporučiť, aby ste sa obrátili na niektorý zo slovenských zastupiteľských úradov vo Vašej krajine alebo na niektorú slovenskú advokátsku kanceláriu.

Otázka č. 68:
V nadväznosti na: 6.4 Podmienka účasti týkajúca sa registrácie partnera verejného sektora. Môžete, prosím, overiť podmienky určené paragrafom 11 ZVO, ktoré sú potrebné na preukázanie pri predložení relevantných potvrdení v prípade, že sa účastník stane víťazným?

Odpoveď č. 68:
Paragraf 11 ZVO vyžaduje, aby bol víťazný účastník zapísaný v registri partnerov verejného sektora Slovenskej republiky. Splnenie tejto podmienky účastník preukazuje predložením potvrdenia, ktoré vydáva Okresný súd Žilina, ako registrujúci orgán pre celú Slovenskú republiku. Registráciu si môže účastník zabezpečiť prostredníctvom slovenského advokáta, notára, banky, audítora alebo daňového poradcu. Účelom registrácie je preukázať konečných užívateľov výhod účastníka. Ide o opatrenie zavedené v Slovenskej republike za účelom predchádzaniu korupcii.

Otázka č. 69:
Rád by som vedel, či nejaká z vyššie uvedených podmienok určuje ďalšiu požiadavku, ktorá nebola explicitne menovaná v Súťažných podmienkach. Napríklad, požiadavku na minimálnu výšku obratu v uplynulých rokoch alebo požiadavku na predtým postavené budovy alebo akékoľvek iné možné obmedzenie, ktoré by podmieňovalo účasť v súťaži.

Odpoveď č. 69:
Požiadavky na účastníka obsiahnuté v Súťažných podmienkach  odkazujú na právne predpisy, ktoré sa v nich uvádzajú. Neexistujú žiadne požiadavky nad rámec požiadaviek explicitne uvedených v Súťažných podmienkach a v uvedených právnych predpisoch. Tieto právne predpisy sú ale príliš obsiahle na to, aby ich vyhlasovateľ mohol v celosti citovať. Avšak Súťažné podmienky obsahujú explicitne uvedené podstatné požiadavky. K priamym otázkam účastníka predkladáme odpovede:
– minimálna výška obratu účastníka nie je požadovaná,
– účastník nemusí mať predtým realizované budovy.

Otázka č. 70:
Ohľadom všetkých vyššie uvedených obáv: aplikujú sa exkluzívne na víťaza prvej ceny v súťaži? Alebo aj na druhú a tretiu cenu?

Odpoveď č. 70:
Víťazný účastník, ktorý bude vyzvaný do priameho rokovacieho konania, je vtedy povinný predložiť dokumenty, ktorými preukáže, že (i) spĺňal podmienky podľa bodu 6.1 v období od podania súťažného návrhu a že (ii) spĺňa podmienky podľa bodov 6.2 a 6.4 v čase vyzvania do priameho rokovacieho konania. Predloženie týchto dokumentov sa nepožaduje od účastníkov na druhom a treťom mieste.

Otázka č. 71:
Pre autentifikáciu podpisu podľa prílohy č. 3, je platné podpísať ju elektronicky s oficiálnymi elektronickým overeným podpisom vlády mojej krajiny? Keďže takýto podpis poskytuje kód, ktorý môže byť overený digitálne, rozumieme, že fyzická kópia bude rovnako platná v tomto zmysle. Môžete to, prosím, potvrdiť?

Odpoveď č. 71:
V prípade, ak právne predpisy Vašej krajiny upravujú osvedčenie pravosti podpisu prostredníctvom notára alebo iného orgánu verejnej správy, Dohoda o splnení podmienok (Príloha č. 3) musí byť predložená s podpismi ktorých pravosť bude takto osvedčená. Inak musí byť Dohoda o splnení podmienok (Príloha č. 3) predložená s podpismi, ktorých pravosť bude osvedčená spôsobom, ktorý je vo Vašej krajine obvyklý.

Otázka č. 72:
Mame otazku ohladne zobrazenia navrhu v mierke 1:200. Vzhladom na velkost pozemku a z toho vyplyvajucej velkosti objektov, sa chceme opytat, ci je mierka vyslovene pozadovana, alebo sa moze ciastocne upravit, povedzme na M 1:300. Ide nam o logiku usporiadania a zobrazenia navrhu, ako celku...

Odpoveď č. 72:
V zmysle odpovede č. 24 - áno, v prípade, že vzhľadom na spôsob riešenia zadania nie je možné na 4 panely zmestiť všetok obsah v požadovaných mierkach, je možné pri zachovaní detailnosti pôdorysov a rezov ilustrujúcich návrh zariadení v 1. aj 2. etape zmenšiť ich veľkosť na výkrese do tej miery, aby sa zmestili.

Otázka č. 73:
Aj panely musia byt dvojjazycne? Slovensky + English?

Odpoveď č. 73:
Áno.

Otázka č. 74: 
V otázke č. 68 je napísané: Paragraf 11 ZVO vyžaduje, aby bol víťazný účastník zapísaný v registri partnerov verejného sektora Slovenskej republiky. Splnenie tejto podmienky účastník preukazuje predložením potvrdenia, ktoré vydáva Okresný súd Žilina, ako registrujúci orgán pre celú Slovenskú republiku. Registráciu si môže účastník zabezpečiť prostredníctvom slovenského advokáta, notára, banky, audítora alebo daňového poradcu. 
Radi by sme vedeli, či registrácia korešponduje s tou, ktorú sme už vykonali prostredníctvom systému ERANET, aby sme sa mohli zúčastniť súťaže.
Ako zahraničný architekt v prípade, že sa jedná o iný typ registrácie, radi by sme vedeli, či môže byť vykonaná po oznámení výsledkov.

Odpoveď č. 74:
Jedná sa o odlišný typ registrácie. Registrácia môže byť vykonaná v čase medzi oznámením výsledkov súťaže návrhov a pozvánkou do priameho rokovacieho konania. Vyhlasovateľ uisťuje účastníkov, že im poskytne čas, ktorý bude objektívne postačujúci na to, aby túto registráciu vykonali.

Otázka č. 75:
V prípade, že víťazný návrh nebude spĺňať požiadavky uvedené v prílohe č. 3 po oznámení o výsledkoch súťaže. Bude možné vytvoriť partnerstvo so spoločnosťou, architektom alebo inžinierom, ktorý budú spĺňať všetky tieto požiadavky aj keď sa tak stane po oznámení výsledkov?

Odpoveď č. 75:
Požiadavky podľa prílohy č. 3 musí spĺńať osoba (fyzická alebo právnická), ktorá bude uvedená ako účastník tejto súťaže návrhov. V súlade s platnou legislatívou bude môcť byť do priameho rokovacieho konania vyzvaná iba tá istá osoba.
Dovoľujeme si upozorniť na možnosť, aby autor, ktorý má pochybnosť o tom, či spĺňa všetky požiadavky súťaže, vytvoril partnerstvo s osobou (fyzickou alebo právnickou), ktorá tieto požiadavky spĺňa a aby táto osoba predložila návrh v súťaži.

Otázka č. 76:
Územný plán zóny stratil záväznosť a je len smerným. S ohľadom na to, že v bezprostrednom okolí popri Drotárskej ceste sú povoľované aj vyše šesťpodlažné bytovky považujeme výklad UPZ,  za zjednodušený a neprípustne obmedzujúci možnosti tak významnej ustanovizne, akou je VŠVU. Zámer Art Campusu bude aj tak vyžadovať nové územné konanie.
Nerozumieme striktnej interpretácii zakazujúcej výstavbu (okrem parkovania) v predpolí školy ("parcela A”). Je to v protiklade k územnému plánu mesta Bratislavy. Bude nerešpektovanie zjednodušeného a sporného výkladu znamenať vylúčenie návrhu pri overovaní? Alebo vylúčenie pri posudzovaní? Pripomíname, že výklad v odpovediach je nezávislý od procesu povoľovania zámeru.

Odpoveď č. 76:
V tejto súťaži bolo rešpektovanie územného plánu zóny Machnáč usmernené prostredníctvom:
– poskytnutia výrezu z výkresu regulatív funkčného využitia a priestorového usporiadania v rámci podkladu "Art campus - 01 - zadanie - assignment.pdf",
– poskytnutia výňatku v podobe podkladu "Art campus - 06 - vynatok z uzemneho ploanu zony - extract from ground plan of the zone",
– poskytnutia odpovedí na žiadosť o vysvetlenie č. 2, 6, 7, 11, 13, 16, 18, 21, 25, 30, 50.
Tieto usmernenia boli zasielané registrovaným účastníkom prostredníctvom systému ERANET a zároveň boli publikované na stránke súťaže www.artcampus.sk. V zmysle týchto poskytnutých informácií bude porota hodnotiť návrhy. Pri overovaní bude pri návrhu, ktorý nerešpektuje tieto usmernenia overovateľom v protokole o overovaní uvedené, že ich návrh nerešpektoval. Porota bude pred začatím hodnotenia oboznámená s výsledkami overovania a rozhodne o ich prijatí do posudzovania. Pri posudzovaní bude porota návrhy hodnotiť spôsobom popísaným v bode 12 Súťažných podmienok.

Otázka č. 77:
Je nutné aby v dohode o splnení podmienok boli podpísané viaceré fyzické osoby v mene účastníka alebo stačí jeden zástupca?

Odpoveď č. 77:
V prípade, ak je konanie účastníka - právnickej osoby určené tak, že v jeho mene musia podpisovať viaceré osoby spolu, mená a priezviská týchto osôb musia byť uvedené v záhlaví pri identifikácii účastníka, tiež musia každá z nich vykonať ručiteľské vyhlásenie (body 2.5 a 2.6) a Dohodu podpísať. V prípade, ak je konanie účastníka - právnickej osoby určené tak, že v jeho mene podpisuje len jedna osoba, meno a priezvisko tejto osoby  musí byť uvedené v záhlaví pri identifikácii účastníka, táto osoba musí vykonať ručiteľské vyhlásenie (bod 2.5) a Dohodu podpísať. V prípade, ak je účastník fyzickou osobou, vykoná ručiteľské vyhlásenie (bod 2.5) a podpíše Dohodu.

Otázka č. 78:
Chcel by som sa opytat ohladom dokumentov na vyplnenie. Som autorizovany architekt, fyzicka osoba, mam ICO, ktore mi pridelil Statisticky urad Slovenskej republiky. Su odseky (registracia v oddiely, vlozka, cislo registra a statutarny organ) v prilohe c.2 pre mna relevantne a nutne musia byt vyplnene?

Odpoveď č. 78:
V prípade, že je účastníkom fyzická osoba, menované odseky sa nevpĺňajú.

Otázka č. 79:
Je aj ked len ciastkovy zasah do povodnej budovy skoly dôvodom na vylucenie?

Odpoveď č. 79:
Nie je.

Otázka č. 80:
Chcel by som sa opýtať či je možné namiesto 4 formátov odovzdať 5?

Odpoveď č. 80:
Nie je to možné. Predchádzajúce odpovede relevantné k tejto otázke sú odpovede č. 24 a 72.

Otázka č. 81:
Ako vyhlasovateľ zabezpečí anonymitu súťaže, ak majú byť zaslané vyplnené prílohy 1. až 3. v elektronickej forme spolu s panelmi (aj keď dva samostatné súbory s názvom „panely s navrhom.pdf“ a „ucastnik.pdf“) a zároveň budete musieť pred hodnotením overovať, či boli zaslané aj v listinnej forme? To je predsa možné iba otváraním obálok a nahliadnutím do súborov „ucastnik.pdf“?

Odpoveď č. 81:
Overovanie vykonajú overovatelia menovaní v bode 2.5 Súťažných podmienok v čase medzi konečnou lehotou na predkladanie súťažných návrhov a časom hodnotiaceho zasadnutia poroty. Overovatelia sú ohľadom informácie o totožnosti účastníkov a autorov zaviazaní mlčanlivosťou aj voči sekretárovi, aj voči členom poroty. V úvode hodnotiaceho zasadnutia poroty prednesie hlavný overovateľ správu z overovania a zodpovie prípadné otázky poroty, ktoré nebudú viesť k narušeniu anonymity návrhov a opustí rokovanie poroty. Ostávajúci účastníci hodnotiaceho zasadnutia poroty - sekretár, členovia poroty a experti poroty nebudú pred ani počas hodnotenia poznať ani nijakým spôsobom zisťovať identitu účastníkov a autorov hodnotených návrhov. Podobným postupom zvykla byť kontrolovaná dokladová časť návrhu aj v iných súťažiach, ktoré ešte nevyužívali elektronické systémy verejného obstarávania.

USMERNENIE PRI DORUČOVANÍ NÁVRHOV – dokument vo formáte pdf stiahnete na tomto odkaze:
http://artcampus.sk/wp-content/uploads/2019/01/USMERNENIE-PRI-DORUCOVANI-NAVRHOV.pdf

Informujeme súťažiacich, že došlo k zmene adresy Slovenskej komory architektov a je možné podľa bodu 9.2 použiť ako spätnú adresu na druhej časti návrhu novú adresu: Slovenská komora architektov, Námestie SNP 18, 811 06 Bratislava, Slovenská republika. Použitie staršej adresy však nepredstavuje problém, keďže SKA si naďalej odoberá poštu aj na predchádzajúcej adrese.