artcampus

verejná anonymná jednokolová architektonicko-urbanistická súťaž návrhov na internát s jedálňou a technologický pavilón
v areáli Vysokej školy výtvarných umení
v Bratislave na Drotárskej ceste

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (VŠVU) vznikla v roku 1949 a je najväčšou
umelecko-vzdelávacou inštitúciou svojho druhu na Slovensku. V roku bol 1981 prijatý a neskôr aj sčasti zrealizovaný návrh prof. Dušana Kuzmu na výstavbu nového komplexu VŠVU.

Hlavná výučbová budova je torzom modernistického monolitu pôvodného návrhu – jej tretí blok sa nepodarilo postaviť, rovnako aj ďalšie budovy a súčasti akademického kampusu. Koncom 20. storočia bolo nutné pristúpiť k nadstavbe budovy, projekt bol vedený pedagógom
prof. akad. arch. Ing. arch. Jánom Bahnom a Mgr. art. Igorom Palčom.

Dnes už hlavná výučbová budova nevytvára dostatočné prevádzkové podmienky pre udržanie interdisciplinarity štúdia či interakcie v rámci tvorivých procesov medzi jednotlivými katedrami, neprináša dostatok komunikačných príležitostí medzi členmi akademickej obce a nevytvára možnosti pre flexibilnú organizáciu výučbových procesov.

1. etapa

(Realizáciatýchto zariadení je plánovaná v priamej nadväznosti na súťaž)

Ubytovaco-stravovacie zariadenie
(Internát s jedálňou)

Technologický pavilón

Parkovacie zóny
(180 miest)

ďalšie etapy

(Realizácia týchto zariadení je plánovaná v dlhom časovom výhľade)

Výučbový ateliérový pavilón s ateliérmi Katedry maliarstva a Katedry architektonickej tvorby
Výučbovo-prednáškový pavilón – aula, učebne, akademická knižnica a prednáškové miestnosti Katedry teórie a dejín umenia
Voľnočasové zóny (nezastavaná časť areálu – terénne a krajinne úpravy areálu)
Rektorát a administratíva

očakávania

Tieto zariadenia vrátane súčasnej budovy budú v budúcnosti tvoriť ucelený umelecko-vzdelávací komplex, v ktorom sa budú uskutočňovať takmer všetky akademické činnosti VŠVU. Očakávame, že architektúra komplexu bude svojim charakterom, výrazom a kvalitou vyjadrovať:

spoločenský význam a dlhodobé postavenie VŠVU ako špičkovej umelecko-vzdelávacej inštitúcie v domácom a medzinárodnom kontexte

kultúrny význam a stabilnú pozíciu VŠVU ako jednej z mienkotvorných inštitúcii v rámci domácej umeleckej scény

široký mediálny rozsah vzdelávacieho programu a interdisciplinárny systém výučby, ktoré demonštrujú jej výnimočné postavenie

dynamiku ambiciózneho zámeru extenzívneho inštitucionálneho rozvoja a intenzívneho pôsobenia na faktory kvality umeleckého vzdelávania

demonštráciu zavedenia progresu do akademickej prevádzky, inštitucionálnej identity a inštitucionálnej kultúry VŠVU

silný emocionálny účinok, posilňujúci hodnotu inštitúcie, miesta a danej lokality

 25. 10. 2018

dátum vyhlásenia súťaže 

 

9. 11. 2018,12:00

3. 12. 2018,12:00

spoločná obhliadka územia
+ obhliadka interiérových priestorov existujúcej budovy VŠVU 

 

21. 1. 2019, 15:00

lehota na odovzdanie súťažného návrhu
(= lehota na pokladanie otázok)

 

29., 30. 1. 2019

predpokladaný termín zasadnutia poroty

 

6. 2. 2019

predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov

 

13. 2. 2019

predpokladaný termín zverejnenia súťažných návrhov

1. cena

20 000 €

2. cena

12 000 €

3. cena

7 000 €

suma vyhradená na odmeny: 6 000 €
predpokladané náklady na realizáciu výstavby v 1. etape: 9 000 000 € bez DPH
maximálna hodnota zákazky, ktorá nadväzuje na túto súťaž: 453 728,5 € bez DPH

registrácia a komunikácia

registrácia a komunikácia prebieha prostredníctvom systému Eranet
https://obstaravanie.eranet.sk/ 

súťažné podmienky, zadanie a podklady sú k dispozícii na https://obstaravanie.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/55

O&O

otázky a odpovede

odovzdávanie návrhov

Návrh sa pokladá za doručený včas, pokiaľ bola prvá časť doručená prostredníctvom systému Eranet a zároveň druhá časť bola doručená vyhlasovateľovi do konca lehoty na predkladanie návrhov
21. 1. 2019 o 15:00.
Návrhy, ktoré budú doručené po lehote, nebudú posudzované.

1.časť

bude odovzdaná elektronicky prostredníctvom systému Eranet

Bude obsahovať:

— pdf súbor s návrhom prezentovaným na štyroch formátoch 700 x 1000 mm s obsahom podľa bodu 8.2 Súťažných podmienok

— pdf súbor s naskenovanými dokumentami podľa bodu 8.3 Súťažných podmienok

2.časť

bude doručená osobne, poštou alebo kuriérom na adresu Mgr. Ondrej Tkáč, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37 Bratislava, Slovenská republika

Bude obsahovať:

— dokumenty podľa bodu 8.3 Súťažných podmienok